VERİ SORUMLUSU

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği” tarafından “Bağış Yapılan Kişi (Hasta/Hasta Yakını/Temsilcisi)” olarak birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik verileri (Hastanın adı soyadı, Hasta adına başvuru yapan yakını / temsilcisinin adı soyadı, Hastanın doğum tarihi, Kargoyu teslim alacak kişinin adı soyadı)
 • İletişim verileri (telefon numarası, kargonun teslim edileceği adres, yaşadığı il/ilçe)
 • Sosyal inceleme verileri (hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanede yaşayan SMA hasta sayısı, hanede yaşayan diğer engelli sayısı, sosyal güvence, konut durumu (kendisinin/kira), haneye giren toplam aylık gelir,
 • Sağlık verileri (Spinal Musculer Atrofi Tipi, Hastanın Tanı Raporu)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
 1. a) Dernek faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 2. b) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. c) Bağış faaliyetlerinin düzenlenmesi

ç) Bağış yapılacak kişinin durumunun tespiti

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

 • Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;
 • (c) bendi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (f) bendi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık bilgileri 6698 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 2. Fıkrası doğrultusunda açık rıza verilmesi halinde işlenecektir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar ya da bilgisayar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ve yetkili kamu kuruluşları dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • Kişisel veriler, bağış talebinde bulunan kişiler tarafından hastanın durumunu belgeleyen dokümanların posta yoluyla derneğimize gönderilmesi suretiyle işlenmektedir. Kayıt sürecini kolaylaştırmak için alternatif yöntem ise Google Docs aracılığıyla kayıt oluşturmaktır. Bu yöntem kullanıldığında veriler yurtdışında bulunan Google şirketine aktarılmış olmaktadır. Bu yöntem zorunlu olmayıp açık rıza verilmesi halinde uygulanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen durum haricinde hiçbir kişisel veri yurtdışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ ve YOK EDİLMESİ

 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir. Hastalara, hasta yakınlarına/temsilcilerine ait kişisel veriler 15 yıl süreyle muhafaza edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres    : Batıkent Mah. Geven Sok. No 5 B Tepebaşı/ Eskişehir

E-Posta                                  : info@sma.org.tr

Tel                                          : 0222 33 55 762

 

Eskişehir Web Tasarım