VERİ SORUMLUSU

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği” tarafından “SMA-DER Üyesi” olarak birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik verileri (adı soyadı, uyruğu, kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ana adı, baba adı, cinsiyeti, nüfus cüzdanında yer alan bilgiler)
 • İletişim verileri (adresi, telefon numarası, e-posta adresi)
 • Özlük verileri (üyeliğe giriş çıkış tarihi)
 • Görsel kayıtlar (fotoğraf)
 • Mesleki deneyim verileri (mesleği/eğitim durumu)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
 1. a) Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 2. b) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. c) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

 • Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;
 • (a) bendi (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (c) bendi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendi (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (f) bendi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, defterler, DERBİS sistemi, güvenlik kameraları ya da bilgisayar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ve yetkili kamu kuruluşları dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri yurtdışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ ve YOK EDİLMESİ

 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.
 • Üyeliğe kabul edilen kişilerin kişisel verileri üyelikleri boyunca ve üyelikleri sona erdikten sonra 10 yıl boyunca muhafaza edilecektir. İlgili sürenin bitiminde kişisel verileri saklama, imha ve yok etme prosedürümüz uyarınca silinecektir.
 • Üyeliğe kabul edilmeyen kişisel doldurduğu form aracılığıyla işlenen kişisel verileri, kabul edilmeme kararının hemen ardından 7 iş günü içerisinde kişisel verileri saklama, imha ve yok etme prosedürümüz uyarınca silinecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres    : Batıkent Mah. Geven Sok. No 5 B Tepebaşı/ Eskişehir

E-Posta                                  : info@sma.org.tr

Tel                                          : 0222 33 55 762

 

Eskişehir Web Tasarım