VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Türkiye SMA Vakfı” tarafından “Bağışçı” olarak birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK md 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik verileri (adı soyadı)
 • İletişim verileri (telefon numarası, e-posta adresi)
 • Finansal veriler (ödeme seçenekleri, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

 1. a) Finansal işlemlerin yerine getirilmesi,
 2. b) İş faaliyetlerinin yürütülmesi
 3. c) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

ç) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;

 • (a) bendi (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (c) bendi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendi (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (f) bendi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, online ödeme sistemi, bilgisayarlar ya da vakıf bünyesinde kullanılan yazılımlar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları, vakfımızın kurucuları arasında yer alan ve aynı amaçlarla faaliyet yürüten Türkiye SMA Vakfı, vakfın avukatları, mali müşavirleri ve hizmet aldığı bağımsız denetçileri ve talep halinde adli merciler ve yetkili kamu kuruluşları dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri yurtdışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ ve YOK EDİLMESİ

İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

Bağış yapan kişilerin kişisel verileri 10 yıl süreyle muhafaza edilecektir. İlgili sürenin bitiminde kişisel verileri saklama, imha ve yok etme prosedürümüz uyarınca silinecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres    : Batıkent Mah. Geven Sok. No: 5/B Tepebaşı/ Eskişehir

E-Posta                                  : info@sma.org.tr

Tel                                          : 0222 335 57 62