VİZYONUMUZ

 

 • Ülkemizdeki SMA hastası bireylerin, toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak, hasta bireylerin ve ailelerinin yararı gözetilerek gerçekleştirilecek faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapmaktır. 

MİSYONUMUZ

 

 • Savunuculuk faaliyetleriyle, SMA hastası bireyler ile ilgili yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, 
 • Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, ülkemizde yeni tedavi yöntemlerinin uygulanmasını desteklemek,
 • SMA hastası bireylere ve hasta ailelerine ihtiyaç duydukları her alanda ücretsiz, erişilebilir imkânlar sunmak,
 • Kamu kurum - kuruluşları ve özel sektör ile amaca uygun iş birliği ve çalışmalar yürütmek,
 • SMA hastalığı ile ilgili toplumu bilgilendirici ve farkındalığı artıracak çalışmalarla önyargılardan uzak, bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profiline katkı sunmak,
 • SMA odağında ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesini sağlamaktır.

 DEĞERLERİMİZ

 

 • Hasta Odaklılık: SMA hastası bireyleri odağımıza alarak, hayatın her alanında sahip oldukları standartları yükseltmek için çalışırız.
 • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Bağışçılarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla; yürütülen faaliyetlerin içerik ve süreçlerini, bağışların ve bütçenin nasıl kullanıldığını mevzuata uygun olarak açık, net, anlaşılır bir şekilde paylaşırız.
 • Eşitlik: Farklılıkların toplumsal bir zenginlik olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütürken; dil, din, ırk, felsefi inanç, siyasi düşünce, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmayız.
 • Hak Temelli Çalışma: Sorunları bütüncül bir yaklaşımla ele alır ve SMA hastalarının temel haklarına erişimindeki sorunları çözmek için çalışırız.
 • Bilimsellik: Çağdaş ve bilimsel bilgileri takip eder, yenilikleri izleriz. Faaliyetlerimizin temeli bilimsel bilgi ve yaklaşımlara dayanır.
 • İş Birliği: Tüm faaliyetlerimizde ekip çalışması, dayanışma ve farklı gruplar arasında bağ kurmayı önceliklendirir ve ortak çalışmalar yürütmeyi önemseriz.