VERİ SORUMLUSU

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Türkiye SMA Vakfı ” tarafından “SMA-DER Gönüllüsü” olarak birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik verileri (adı soyadı)
 • İletişim verileri (telefon numarası, e-posta adresi, yaşadığı il)
 • Özlük verileri (mesleği, daha önce gönüllü olarak çalıştığı sivil toplum kuruluşu, gönüllü olma nedeni, gönüllü olarak hangi alanda destek verebileceği)
 • İşlem güvenliği verileri (sma.org.tr adresini ziyaret eden kişilerin IP adres bilgileri, internet sitesi trafik bilgileri)
 • Web sitemizi (www.sma.org.tr) ziyaret eden kişilerin çerez (cookie) bilgileri ve işlem güvenliği verileri de işlenmektedir. Çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgileri web sitesinde ilgili sekmenin altında yer alan metinde bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:
 1. a) Dernek faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 2. b) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 3. c) Gönüllülere yönelik görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

ç) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 1. d) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

 • Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;
 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (c) bendi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendine (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (f) bendi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar ya da bilgisayar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ve yetkili kamu kuruluşları dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • SMA-DER Gönüllü Formları Web Sitesinde yer alan formun çıktısı alınıp elle doldurularak posta yoluyla derneğimize gönderilmesi suretiyle işlenmektedir. Kayıt sürecini kolaylaştırmak için alternatif yöntem ise Google Docs aracılığıyla web sitesi üzerinden kayıt oluşturmaktır. Bu yöntem kullanıldığında veriler yurtdışında bulunan Google şirketine aktarılmış olmaktadır. Bu yöntem zorunlu olmayıp açık rıza verilmesi halinde uygulanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen durum haricinde hiçbir kişisel veri yurtdışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, SİLİNMESİ ve YOK EDİLMESİ

 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.
 • Gönüllülere ait kişisel veriler gönüllülük ilişkisi devam ettiği sürece işlenecek olup yazılı olarak ya da derneğimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla derneğimizin e-posta adresine gönüllülükten çıkmak istediğinize dair bir bildirim yapmanız halinde 7 iş günü içerisinde tarafımızca işlenen kişisel verileriniz silinecek ve yok edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres    : Batıkent Mah. Geven Sok. No 5 B Tepebaşı/ Eskişehir

E-Posta                                   : info@sma.org.tr

Tel                                            : 0222 33 55 762