12.08.2021
Okunma Sayısı : 14472
Paylaş :

2.4.4.İ-3- Sağlam çocuk doğmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ve IVF tedavisi

(1) Mevcut evliliğinde sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere; SUT eki “Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ile Invitro Fertilizasyon (IVF) Yapılacak Kalıtsal Hastalıklar Listesi (EK-2/K)” nde yer alan kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu belirlenen evli çiftin PGT yapılarak sağlam çocuk doğmasına yönelik sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak yapılan IVF tedavilerine ilişkin giderler SUT’un 2.4.4.İ-1 maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartların birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla üç deneme (siklus) ile sınırlı olmak üzere Kurumca karşılanır.  

   b) Kadının 23 yaşından büyük,40 yaşından küçük olması,

   c) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması, 

   ç) Eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması. 

(2) PGT ile birlikte uygulanacak IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporu; sözleşmeli/protekolü üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında SUT eki EK-2/K listesinde belirtilen branş hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecektir. Sağlık kurulu, sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur.

(3) Sağlık kurulu raporu ile belirlenen ilaç dozları için SUT’un 4.2.42.D maddesinde yer alan hükümler geçerlidir.

(4) Sağlam çocuk doğmasına yönelik preimplantasyon genetik tanı ile IVF tedavi bedelleri, SUT eki EK-2/K listesinde yer alan tanılarda Kurumca karşılanır. Bu tanılara ait evli çiftin tıbbi genetik uzmanı imzalı genetik danışmanlık notu ile klinik yorumun yapıldığı genetik tanı raporu bulunmalıdır.

(5) PGT tetkikleri için EK-2/B listesinde yer alan 908747 kodlu “Preimplantasyon Genetik Tanı Tetkikleri, sağlam çocuk doğmasına yönelik” işlem fatura edilecek olup ön hazırlık ve embriyoya yapılan tüm işlemler dahildir.

(6) Kurumla sözleşmeli/protekollü üremeye yardımcı tedavi merkezi (tüp bebek merkezi) tarafından elde edilen IVF’ye uygun embriyoların en fazla sekiz adet olmak üzere numaralandırılması gerekmekte olup, bu şekilde oluşturulan raporlar ile embriyoların genetik tanı raporunda belirtilen hastalık açısından “sağlıklı”, “taşıyıcı”, “hasta” olarak belirtildiği analiz sonuçlarını içeren raporların Kuruma incelemeye esas belge olarak gösterilmesi gereklidir.

(7) Yalnızca genetik tanı raporunda belirtilen hastalık açısından “sağlıklı” embriyo transfer edilmelidir.

(8) Kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik IVF işlemi, PGT ile belirlenen sağlıklı embriyo transferi ile yapıldığından üç deneme sayısı PGT için de geçerlidir. Üç denem IVF yapılması durumunda PGT hakkı sona erer.

(9) PGT ve IVF hakkı en fazla üç deneme ile sınırlıdır.

(10) PGT ile elde edilen ve transfer edilmeyen sağlıklı embriyo veya embriyoların freezing işlemi, IVF deneme hakkı bulunması durumunda Kurumca karşılanır.

(11) IVF tedavisinde freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi ile yapılması durumunda işlemler, SUT eki EK-2/C listesinde yer alan “Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi” işlemi üzerinden faturalandırılacaktır. Bu durumda söz konusu işlem deneme sayısına dahil edilecektir.”

Madde 7- Aynı tebliğin 4.2.42 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“4.2.42.D- Sağlam çocuk doğmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ile İnvitro Fertilizasyon (IVF) tedavisinde kullanılacak ilaçlar

(1) Sağlam çocuk doğmasına yönelik Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) ile İnvitro Fertilizasyon (IVF) tedavisinde kullanılacak ilaçlar; SUT’un 2.4.4.İ-3 maddesi koşullarına uyan ve söz konusu maddede belirtilen sağlık kurulu raporuna istinaden PGT ile İnvitro Fertilizasyon (IVF) tedavisinin yapıldığı üremeye yardımcı tedavi merkezinde kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince reçete edilebilecektir. Her bir IVF denemesine ilişkin olarak kullanılacak gonadotropin dozu en fazla 3000 IU olacak ve raporda belirtilecektir.”  

 

PREİMPLANTASYON GENETİK TANI (PGT) İLE İNVİTRO FERTİLİZASYON (IVF) YAPILACAK KALITSAL HASTALIKLAR LİSTESİ (EK-2/K) 

TANI KODU

HASTALIK ADI

D56.1

 

Beta Talasemi (HBB, geni)

 

D66

 

Kalıtsal Faktör VIII Eksikliği (F8, geni)

 

D67

 

Kalıtsal Faktör IX Eksikliği (F9, geni)

 

D81.3

 

Adenozin Deaminaz [ADA] Eksikliği (ADA, geni)

 

E71

 

Dallı-Zincirli Amino Asit Metabolizması Ve Yağ asidi Metabolizması Bozujlukları (ACAT1, BCKDHA, BCKDHB, DBT, GCDH, HMGCL, IVD, MCCC1, MCCC2, MCEE, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MMUT, PCCA, PCCB, PRDX1, geni)

 

E72.2

 

Üre Siklus Metabolizması Bozuklukları (ARG1, ASL, ASS1, CPS1, NAGA, OTR, geni)

 

E75

 

Sfingolipid Metabolizması Bozuklukları Ve Diğer Lipid Depo Bozuklukları (GLA, geni)

 

E76.0

 

Mukopolisakkaridozlar, Tip I (IDUA, geni)

 

E76.1

 

Mukopolisakkaridozlar, Tip II (IDS, geni)

 

E76.2

 

Mukopolisakkaridoz, Diğer

(GLB1, HYAL1, ARSB, GUSB, HGSNAT, GALNS, NAGLU, SGSH, geni)

 

E76.3

 

Mukopolisakkaridoz, Tanımlanmış (GLB1, HYAL1, ARSB, GUSB, HGSNAT, GALNS,

NAGLU, SGSH, geni)

 

E84

Kistik Fibrozis (CFTR, geni)

 

G11.3

 

Ataksitelenjektazi (ATM, geni)

 

G12

 

Spinal Musküler Atrofi Ve İlgili Sendromlar (SMN1, geni)

 

G71.0

 

Musküler Distrofi (DMD, geni)